KÖMÜR SATIŞ BELGELERİ NELERDİR? Yazımızı Sosyal Medyada Paylaşın - Arkadaşınıza Gönderin

KÖMÜR SATIŞ BELGELERİ NELERDİR?

KÖMÜR SATIŞ BELGELERİ NELERDİR?

Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi: 

1-Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, tüketiciye doğrudan satış yapmak isteyenlerden aşağıda belirtilen şartları sağlayan gerçek ve tüzel kişilere verilir. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak isteyenler; 

  • Kayıt belgesi alınacak ilden, katı yakıt satışı ile ilgili alınmış İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı,
  • Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili

Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge),

  • İmza Sirküleri (noter onaylı)
  • Taahhütname (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün talebine bağlı)

ile Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğüne  müracaat ederler.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucuna göre bir işyeri için katı yakıt satıcısı kayıt belgesi düzenlenir. Söz konusu belgeyi almak isteyen gerçek ve tüzel kişinin bir ilde birden fazla işyeri var ise, belge numarası aynı kalmak üzere her bir işyeri için ayrı bir katı yakıt satıcısı kayıt belgesi düzenlenir. Ayrıca, katı yakıt satıcı kayıt belgesinin yanı sıra  satıcılara  tablo verilir.

2- Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, bir başka ilde ihaleye katılım hariç belgenin alındığı il sınırları içerisinde geçerlidir. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almayan ithalatçı/üretici/dağıtıcı /satıcılar tüketiciye doğrudan satış yapamazlar.  

3- İthalatçı/üretici/dağıtıcı , katı yakıtın satılacağı ilin  Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğünden katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almayan satıcılara katı yakıt veremez. 

4- Katı yakıt satıcısı kayıt belgesinin düzenlenmesine esas bilgi ve belgelerde değişiklik olmaması durumunda daha önce düzenlenmiş olan belgenin yenilenmesine gerek bulunmamaktadır. Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğünce bu firmalara, tabi oldukları hususlar ve müeyyideleri içeren yazı ekinde tablo gönderilir.

Dağıtıcı Kayıt Belgesi:

1- Dağıtıcı kayıt belgesi; ithalatçı veya üreticiden aldığı kömürü, ithalatçı veya üretici adına katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılara satış yapan gerçek ve tüzel kişilere verilir. Dağıtıcı kayıt belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler;

  • İthalatçı veya üretici ile arasında yapılmış (ithalatçı/üretici/dağıtıcının sorumluluklarını açıkça tanımlayan) sözleşme
  • Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (kömür satışı/dağıtımı yapabileceğine yönelik bilgi belge üzerinde bulunmalı)
  • İmza Sirküleri (noter onaylı)
  • Taahhütname (İl çevre ve orman müdürlüğünün talebine bağlı)

ile işyeri açma ve çalıştırma ruhsatını aldığı ilin Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğüne  müracaat ederler.

Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğünce dağıtıcı kayıt belgesi  düzenlenir. Dağıtıcılara Dağıtıcı Kayıt Belgesinin yanı sıra tabloda verilir.

2-Dağıtıcılar, dağıtıcısı olmadıkları ithalatçı/üreticinin yakıtını hiç kimseye veremezler, satamazlar ve satış izin belgesi alamazlar.

3-Dağıtıcılar, katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak şartıyla perakende kömür satışı yapabilirler.

Uygunluk İzin Belgesi:

1- Uygunluk izin belgesi; IKHKK Yönetmeliği kapsamında yerli kömürler, toz kömürden elde edilen briket kömürü, prina ve prina dışındaki diğer biyokütlelerden elde edilen briketler için düzenlenir.

Katı yakıt üreticisi, ocaktan üretilerek satışa sunulacak hale getirilmiş ve miktarı belirlenmiş yakıt için, yakıtın çıkarıldığı ilin Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğüne başvurur. Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğünce TS 5125 ve TS 2390 sayılı standartların belirlediği şekilde numune alınarak/aldırılarak, IKHKK Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesi kapsamında belirtilen laboratuarlarda analiz yaptırılır. Analiz sonuçları IKHKK Yönetmeliğinde belirtilen sınırları sağlaması halinde, gerekli görüldüğünde Bakanlık görüşü alınarak, uygunluk izin belgesi üreticiye verilir.

2-Uygunluk izin belgesine esas miktar belirlenirken, izne esas olacak yakıta ait yıllık üretim miktarı, yakıt iyileştirme kapasitesi, satışa sunulan yakıtın özelliklerinin değişmeyeceğinin üretici tarafından taahhüt edilmesi dikkate alınarak, yıllık üretim miktarı için uygunluk izin belgesi düzenlenebilir.

Satış İzin Belgesi:

1- İthalatçı/üretici;

  • katı yakıta ait uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi tasdik edilmiş)
  • katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almış satıcıların ve dağıtıcıların (sözleşme yaptıkları ve dağıtıcı  kayıt belgesine sahip olanlar) listesinin (katı yakıt satıcıları ile dağıtıcıların kayıt belge numarası, satıcı adı, dağıtıcı  adı ve adresi) ekinde yer aldığı bir dilekçe ile Çevre ve Şehircilik il müdürlüğüne başvurur.

Söz konusu başvuru, Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğünce incelendikten sonra, uygun bulunması halinde, Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğünce “satış izin belgesiithalatçı/üreticiye verilir. İthalatçı/üreticiye, satış izin belgesinin yanı sıra tabloda verilir. 

2- İthalatçı/üretici satış izin belgesinin birer kopyasını (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılara ve dağıtıcı kayıt belgesine sahip dağıtıcılara vermek zorundadır.  Satıcılar ve dağıtıcılar ise denetimler esnasında söz konusu satış izin belgesini yetkililere ibraz etmek zorundadırlar.

Yazılarımızı Alo Hizmet hesabımızdan takip edebilirsiniz.
Güncellenme Tarihi: 30/10/2014
Kategori: Alo Odun, Kömür (7)